Generalforsamling 2015

Generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling afholdt tirsdag den 24. marts 2015:

1. Valg af dirigent  
HC Jensen blev foreslået og valgt.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning
Hans Erik Jensen aflagde følgende beretning:

2014 har været et spændende år, hvor foreningen efter en forsigtig start i 12 og 13 skulle finde sin egentlige identitet.
Året startede  med koncert i Brødremenighedens kirkesal  13. januar.  En meget smuk koncert med blæserkvintetten KIRIN WINDS, som består af unge musikere fra Sønderjyllands Symfoniorkester.
Den 19.3.14 blev den ordinære generalforsamling afholdt og følgende blev valgt:
Annemarie Schneider, Hans Erik Jensen, Jesper Elkjær og Ida Marie Müller. Som bestyrelsessuppleanter blev Hanne Holgaard og Finn Johannsen valgt.
På det efterfølgende konstituerende møde kom bestyrelsen til at se ud som følger:
Formand Hans Erik Jensen
Næstformand Mary Jensen
Kasserer Torben H. Rask
Bestyrelsesmedlemmer: Annemarie Schneider, Krista Revsbech, Ida Marie Müller og Jesper Elkjær.
Til bestyrelsesmøderne deltager også suppleanterne.
Som bestyrelse trak vi  i arbejdstøjet umiddelbart efter konstitueringen. Vi var så heldige, at byrådsmedlem Merete Due Paarup, indehaver af firmaet Image Consult , syntes så godt om ideen med en klassisk forening i Christiansfeld, at hun stillede sig selv og sit firma til rådighed for en drøftelse af foreningens image.
Samarbejdet med Image Consult  mundede ud i en ændring af foreningens navn fra Klassisk i Christiansfeld til Klassisk Christiansfeld samt udarbejdelse af foreningens logo, infostander samt layout af plakat, annonce og flyers. Alt dette fik vi uden beregning. Stor tak til Image Consult – Merete Due Paarup – for hjælpen.
Torsdag den 8. maj var der igen koncert i Brødremenighedens Kirkesal – denne gang med Kolding Musikskoles Ungdoms symfoniorkester, der sluttede deres program i musikskolens festuge af med en koncert i Christiansfeld. En meget fin koncert, der også trak mange tilhørere fra Kolding – primært forældre og pårørende til de unge musikere.
I oktober var der koncert med Collegium Vocale – et vokalensemble bestående af 15 sangere, med et repertoire der favnede bredt fra renæssance og italiensk barok. Igen blev koncerten afholdt i Brødremenighedens kirkesal, der er helt unik til denne form for koncerter. Medlemmerne af Collegium Vocale var meget begejstrede for fremmødet og akkustikken og kommer gerne igen en anden gang.
Som optakt til foreningens helt store satsning: Shuberts Sangcykler med Bo Boje Skovhus, var der 5. november foredrag med Valdemar Lønsted, hvor han på en meget fin måde både ved at fortælle og afspilning af musikalske eksempler fik os ført ind i handlingen.
Og så kom de 3 aftener i november  med operasangeren Bo Boje Skovhus og Pianisten Stefan Vlader og Schuberts Sangcykler. Det blev nogle meget flotte koncerter – igen i Brødremenighedens kirkesal . Da det også til dato var vores absolut største satsning, var det også glædeligt, at der til hver koncertaften var mellem 100 og 150 tilhørere. Kendere af Bo Boje Skovhus var ikke i tvivl om, at koncerterne ville trække fulde huse, men vi  må nok konstatere, at Lieder har et yderst begrænset publikum og ikke er in lige nu.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at foreningen oprindeligt er grundlagt som en direkte optakt til den klassiske festival i sommeren 2015. Det har  været vanskeligt at få fodfæste, og der har da også i de 2 ½ år, foreningen har eksisteret, været en del udskiftning i bestyrelsen.  Det har derfor været vigtigt for denne bestyrelse  at finde en jordnær identitet samt en fælles målsætning.
Til dato er det kun musikskolekoncerterne, der ikke har givet underskud. Vi har til dato være begunstiget af et velvilligt kulturudvalg, der har givet tilskud til foreningen samt at Musik Kolding har dækket en stor del af underskuddet i forbindelse med koncerten med Bo Boje Skovhus.
Ud fra erfaringerne med årets koncerter har bestyrelsen sat sig nogle mål:
Synliggørelse af foreningen og dens aktiviteter:
Udarbejdelse af informativ hjemmeside og facebook samt udsendelse af nyhedsbreve til medlemmer.
Hvervning af medlemmer:
Dette opnås bl. a. ved at medlemmer af foreningen får rabat på koncertbilletter.
Øgning af antallet af tilhørere til koncerterne:
Dette opnås bl.a. ved  at koncertudøverne ud over egne valgte indslag også har indslag på programmet, der appellerer til et bredere publikum.
Afholdelse af koncerter med musikere, der har tilknytning til eller har deres rødder i Christiansfeld.
Christiansfeld har nogle fantastiske rammer for udførelse af klassisk musik. Det er bestyrelsens mål, at foreningen Klassisk Christiansfeld bliver en forening Christiansfelds borgere vil tage til sig som deres forening.

3. Forelæggelse af regnskab
Klassisk Christiansfeld kom ud af 2014 med et underskud på 74.379 kr. grundet mindre entréindtægter ved koncerterne med Bo Boje Skovhus. Egenkapital pr. 31.12.2014: 28.960 kr.
Regnskabet blev godkendt.

4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer
Bestyrelsen har forslag om ændring af foreningens vedtægter. Ingen forslag  fra medlemmer.
Forlag til ændringer til vedtægter
Navn:
” Klassisk i Christiansfeld” ændres til ”KlassiskChristiansfeld”
Lytteklub:
Samarbejdet med biblioteket om lytteklub ophører, men klassisk Christiansfeld videregiver  info om bibliotekets foredragsaktiviteter.
Sæson:
Foreningens sæson følger kalenderåret.
Budget:
Budgettet forelægges ikke på generalforsamling.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer blev drøftet og  godkendt.

5. Bestyrelsens forslag til sæsonplan.
Ifølge vedtægtsændringer forelægger bestyrelsen fremover en skitse til sæsonplan.

6. Forelæggelse af budget og fastlæggelse af  kontingent
Kontingent blev foreslået uændret: 150 kr. for enkelt og 250 kr. for par.
Godkendt.

7. Valg: Bestyrelsen består af 7 medlemmer og konstituerer sig selv
a. 3 vælges i ulige år og 4 i lige år.
På valg er Krista Revsbech, Mary Jensen og Torben Høegh Rask
Forslag om genvalg – godkendt.
b. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter
Hanne Holgaard genvælges som 1. suppleant  og Annemette Løkke Borg Berg foreslås og vælges som 2. suppleant.
c. 1 revisor
Keld Kynde Kristensen genopstiller ikke. Hans Jørgen Larsen foreslås og vælges.
d. 1 revisorsuppleant
Ellen Bøytler genvælges som suppleant.

8. Evt.

H C Jensen -dirigent Ida Marie Müller – referent