Foreningen

Referat Generalforsamlingen 15. marts 2016.
Dagsorden ifølge vedtægter:

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsens forslag til dirigent, Hans Jørgen Larsen, blev valgt.
  Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.
  2. Formandens beretning.
  Hans Erik Jensen aflagde formandsberetning:
  Klassisk Christiansfeld fik 2015 60.000 kr. i støtte fra Kulturpuljen til afholdelse af 8 koncerter i kalenderåret 2015. Der er afholdt 7 koncerter. Grundet afholdelse af musikfestivalen i sommeren 2015 vurderede bestyrelsen, at det ville være vanskeligt at tiltrække publikum til endnu en koncert på det tidspunkt.

Bestyrelsens vurdering er,  at Klassisk Christiansfeld med de unikke koncertsale, der findes i byen, har gode  muligheder for at kunne vokse sig stor og tiltrække publikum fra hele regionen. Ud fra erfaringen med afholdelse af koncerterne med Bo Boje Skovhus og Stefan Vlader konkluderede bestyrelsen, at det var hensigtsmæssigt at programsætte koncerter, der henvender sig til et bredere publikum. For at tiltrække medlemmer besluttede bestyrelsen at billetpriserne til koncerterne skulle være lave, samt at medlemmer af foreningen skulle opnå en pæn rabat på billetprisen. For at synliggøre foreningens arrangementer er der oprettet en hjemmeside samt facebookside, hvor det er muligt at få tilsendt nyhedsbrev med oplysninger om foreningens koncerter. Derudover er der annonceret via plakater, pressemeddelelser og kommunens infostandere. Annoncering i ugeaviserne er meget dyr set i forhold til afkast, så bestyrelsen foretrækker at foreningens medlemmer reklamerer for sæsonens koncerter f.eks. ved at dele link til facebook. Foreningen har et støt stigende medlemstal. Pt. lidt under 100 medlemmer.

I kalenderåret er følgende koncerter afholdt:

Duoen Lokale Toner – 25. februar i Søstrehusets korsal. Lidt over 100 publikummer.
En koncert med to yderst talentfulde lokale guitarrister, der begge går på konservatoriet.
Korsalen dannede en perfekt ramme om koncerten, hvor selv de spædeste flageolettoner tydeligt kunne høres.

MGK SYD i Brødremenighedens kirkesal –
søndag, den 19. april. Gratis entré – ca. 50 publikummer.
En flot afslutningskoncert efter tre tætpakkede weekends, hvor alle de klassiske elever fra MGK-Syds afdelinger i Kolding, Haderslev, Esbjerg og Sønderborg har arbejdet med kammermusik, sinfonietta, kor, musikdramatik – og, som noget nyt i år, fri improvisation. Koncerten blev afholdt i samarbejde med Kolding musikskole.

Kolding musikskoles symfoniorkester i Brødremenighedens kirkesal –
torsdag, den 7. maj – ca. 60 publikummer
Kolding musikskoles ungdomssymfoniorkester KOUSY
Et af Kolding Musikskoles flagskibe og overbygningen på strygerskolen er KOUSY med 50 musikskoleelever, der under dirigent Troels Lund Nielsen, spillede et blandet klassisk symfonisk repertoire krydret med enkelt solistiske indslag.
Koncerten blev afholdt i samarbejde med Kolding musikskole.

Koncert med The Blackbirds i Søstrehusets multisal
torsdag, den 10. sept. – lidt over 100 publikummer
The Beatles er en del af klassikerbegrebet. The Blackbirds spillede lyriske Beatles-fortolkninger for klassisk guitar, vokal og percussion. Med stor dynamisk og fortolkningsmæssig alsidighed, legede duoen sig igennem alle de stor hits, fortalte om sangene og ikke mindst om de mange inspirationer The Beatles fik fra den klassiske musik.

Koncert med syddansk Univesitets Kammerkor i Søstrehusets korsal
mandag, den 5. oktober –  ca. 40 publikummer.
Syddansk Universitets Kammerkor (SUK) har rødder helt tilbage til 1951. Kammerkoret består af ca. 25 medlemmer. Det har en fast tilknytning til Syddansk Universitet og deltager ved forskellige officielle begivenheder. Koret måtte ud i hele tre ekstranumre før publikum ville slippe.

Koncert med trio Medvind i Søstrehusets korsal
søndag, den 28. nov. – ca. 60 publikummer.
Trio MedVind  har til dagligt et alsidigt virke, der spænder lige fra musikalske fortællinger for børn,  til kirkekoncerter og musicering ved private arrangementer. Trioen præsenterer et varieret program med melodiøse værker af bl.a. Mozart og Beethoven. Fagottisten er tidligere elev fra Christiansfeld Musikskole.

Koncert med trio Egholm i Søstrehusets korsal
søndag, den 6. dec. – ca. 35 publikummer.
Koncert med den talentfulde søskendetrio Jonas, Rikke og Camilla Egholm. Alle tre er tidligere elever fra Kolding Musikskole. Rikke går nu på orkesterefterskole og MGK, mens Jonas er startet på konservatoriet og Camilla på universitetet. Programmet var meget varieret: Haydn, Piazolla, Isaac Albeníz, Pachabell og lidt julemusik. En flot afslutning på foreningens koncertprogram for 2015.
I slutningen af oktober måned besluttede foreningens kasserer at trække sig fra bestyrelsen. Dette bevirkede at kassererjobbet overgik til Mary Jensen og suppleant, Hanne Holgaard, indtrådte i bestyrelsen som næstformand. Kassereren havde ud over kassererjobbet varetaget en del administrative opgaver vedr. DK-hostmaster, Unoeuro webhosting, Koda osv. Disse opgaver overgik til formanden.
Ud fra tilbagemeldinger fra publikum, må bestyrelsen konkludere, at programvalget for 2015 har været meget vellykket. Skal foreningen også i årene fremover have en velfungerende bestyrelse, er det nødvendigt, at interesserede er villige til at stille op til det kommende valg til bestyrelse og være med til at præge udviklingen af foreningen i en fortsat positiv retning.

Spørgsmål til beretning:
Spørgsmål: “Forlanger kommunen penge tilbage, hvis der ikke er afholdt det antal koncerter, der er ansøgt til?” Svar: “Nej – Kulturudvalget har ikke krævet penge tilbage.”

Formandsberetning godkendt.

 1. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  Kasserer, Mary Jensen, fremlagde det reviderede regnskab.
  Kassebeholdningen pr. 31.12.2015 er på 50.062,33 kr.
  Regnskabet godkendt.4. Forslag fra bestyrelse og medlemmer.
  Ingen forslag.5. Bestyrelsens skitse til sæsonplan.
  Formanden redegjorde for bestyrelsens skitse til sæsonens koncerter. Det ser ud til, at programmet kommer til at indeholde flere koncerter end de ansøgte. Programmet er ikke helt færdigt, men vil blive lagt ud på hjemmesiden straks det er færdigredigeret. Programmet breder sig genremæssigt bredt.

Spørgsmål vedr. lytteklub: Er lytteklubben nedlagt ?
Svar: Samarbejdet med biblioteket omkring lytteklub er ophørt, men biblioteket vil fremover i eget regi afholde lytteklubarrangementer evt. som optakt til koncerter i Klassisk Christiansfeld.

 1. Fastlæggelse af kontingent.
  Kontingent uændret: 150 kr. for enlige og 250 kr. for par.
 1. Valg: Bestyrelsen består af 7 medlemmer og konstituerer sig selv.
  a. 3 vælges i ulige år og 4 i lige år.
  B. Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter
  c. 1 revisor
  d. 1 revisorsuppleant

På valg er Jesper Elkjær, Ida-Marie Müller, Hans Erik Jensen og Anne-Marie Schneider. Jesper Elkjær har nydt at sidde i bestyrelsen, men ser sig ikke i stand til at fortsætte og ønsker derfor ikke genvalg, men de øvrige er villige til genvalg.
Søren Iversen vælges til bestyrelsen.
Elsebeth Jessen vælges som 1. suppleant, og Povl Kristensen vælges som 2. suppleant.
Hans Jørgen Larsen genvælges som revisor og Ellen Boytler genvælges som revisorsuppleant.

 1. Eventuelt.
  Formanden berettede om ansøgning af fondsmidler til indkøb af lysanlæg til korsalen.