Generalforsamling 2014

Referat af generalforsamlingen 2014:

1. Valg af dirigent

Hans Erik Jensen blev foreslået og valgt.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

2. Formandens beretning

Mary Jensen aflagde følgende beretning:

2013 blev det første hele aktivitets år for foreningen.

På generalforsamlingen i 2013 blev Torben H. Rask valgt som nyt medlem. Finn Johannsen og Margrethe Kirk Jensen som hhv. 1. og 2. suppleant.

Da 2 bestyrelsesmedlemmer i løbet af året desværre har måttet melde forfald, er suppleanterne herefter trådt ind i bestyrelsen.

På koncertfronten startede året med et brag af en koncert med Kim Sjøgren and his Little Mermaid Quartet. Herefter fulgte forårsprogrammet op med en fin kammerkoncert med MGK Syd (konservatorier forberedende grundkursus) ”Sinfonietta”.

Efterårsprogrammet startede med et foredrag med Per Vium, ”Klassisk musik for alle”, hvor han på en levende og jordnær måde fortalte om hvad der kendetegner klassisk musik.

I oktober var der koncert med ”Modern Brass Quintet” i Brødremenighedens Kirkesal – en både flot og underholdende koncert.

Afslutningsvis var der i november koncert i Tyrstrup Kirke med Andreas Brantelid /Cello og Peter Friis Johansson/klaver. Det var en flot koncert og nok den koncert der til dato har trukket flest publikumer.

Desuden har foreningen i samarbejde med biblioteket afholdt lytteklub, der har været en stor succes. Lytteklubben afholdes hver måned – med biblioteket som praktisk arrangør. Her bliver der lyttet og snakket om musik. I 2013 har der bl.a. været lyttet til middelaldermusik – Hildegard af Bringen, Klaverkoncert nr. 3 af Rachmaninov og operaen Don Juan af Mozart.

Foreningen har fået tilskud fra Kolding Kommune ad 2 omgange. I første omgang fik foreningen tildelt 35.000 kr. og igen sidst på året 30.000 kr. Desuden har vi fået tilsagn fra Statens Musikråd om til koncerterne i 2014 på 14.500 kr.

Koncertåret 2014 er kommet godt fra start i januar, hvor vi havde koncert med ”Kirin Winds” – musikere fra Sdr. Symfoniorkester.

Herefter venter der 2 koncerter med elever fra hhv. MGK Syd og Kolding Musikskoles Symfoniorkester. Til efteråret venter der os den helt store oplevelse med operasangeren Bo Boje Skovhus.

I forhold til Christiansfeld Musikfestival i 2015, er Krista Revsbech musikforeningens repræsentant.

Foreningen er nu ved at finde sit ståsted, og trækker flere og flere tilhører til hver koncert. Medlemsantallet er på 46 og svagt stigende. Da der er meget potentiale i en forening med vores profil i Christiansfeld, har vi en tiltro til, at medlemstallet yderligere vil stige.

I 2013 meldte foreningens sig desuden ind i Klassisk PT, Kolding, hvorved man som medlem hos os har et dobbelt medlemskab.

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning, som blev godkendt.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

Driftsregnskabet udviste et overskud på kr. 29.835,42, hvorefter egenkapitalen udgør kr. 103.339,82.

Der var fra forsamlingen et spørgsmål vedr. administration, hvor den største udgift på kr. 4.500,- er gået til driften og vedligeholdelsen af hjemmesiden.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4. Forslag fra bestyrelsen og medlemmer

Der var ingen forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne.

5. Bestyrelsens forslag til sæsonplan

Der er to arrangementer i efteråret:

Den 5. oktober giver Collegium Vocale koncert

Og så er der det store arrangement sammen med MusikKolding, hvor Bo Boje Skovhus kommer den 11/11, 12/11 og 13/11 og fremfører tre berømte Liederkredse af Franz Schubert.

Ugen før koncertrækken – onsdag den 5/11 – er der på biblioteket et musikforedrag som introduktion ved DR-musikjournalisten Valdemar Lønsted.

6. Forelæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

På grund af arrangementerne er budgettet ikke udfærdiget endnu.

Kontingent blev foreslået uændret, d.v.s. kr. 150,- pr. person og kr. 250,- pr. par.

Godkendt.

7. Valg: bestyrelsen består af 7 medlemmer og konstituerer sig selv

  1. 3 vælges i ulige år og 4 i lige årIben Østergaard, Jens Bloch, Henning Jacobsen og Finn Johannsen på valg.De tre førstnævnte ønskede ikke at opstille igen og følgende navne blev herefter foreslået:Hans Erik Jensen – Annemarie Schneider – Jesper Elkjær – Finn Johannsen – Bodil Henriksen – Ida Marie Müller – Søren Møller Sørensen – Hanne Holgaard.Den skriftlige afstemning i prioriteret rækkefølge gav valg til følgende:

   Annemarie Schneider

   Hans Erik Jensen

   Jesper Elkjær

   Ida Marie Müller

    Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter

  2. De to næste navne på den prioriterede stemmeseddel blev:Hanne Holgaard som 1. suppleantFinn Johannsen som 2. suppleant
  3. 1 revisorKeld Kynde Kristensen blev foreslået og valgt.1 revisorsuppleant
  4. Ellen Bøytler blev foreslået og valgt. 

8. Eventuelt

Medlemmerne får rabat ved arrangementerne. Bestyrelsen bør arbejde videre med hvordan det nemmest kan lade sig gøre fremover.

Annemette Løkke Berg oplyste, at budgettet vedrørende Musikfestivalen 2015 er på plads, men Frans Brouwer er meget ambitiøs og har store drømme, men det skal blive indenfor budgettet. Vores forening er støtteforening for denne festival.

Annemette henviste til et orienteringsmøde onsdag den 9/4 2014 kl. 17.00 i Brødremenighedens lille Kirkesal.

Således udtømt for debatemner afsluttede dirigenten generalforsamlingen.

Hans Erik Jensen – dirigent                                            Finn Johannsen – referent

Nye indlæg