Vedtægter for foreningen

Vedtægter for Klassisk Christiansfeld

Formål
1. Foreningens navn er Klassisk Christiansfeld
2. Foreningens formål er at tilbyde musikoplevelser og at udbrede kendskab til – og interesse for – klassisk musik ved at afholde koncerter på højt niveau, foredrag og andre aktiviteter. Derudover skal foreningen via arrangementskalender formidle områdets klassiske musikarrangementer samt være støtteforening for den klassiske musikfestival i Christiansfeld.
Foreningen kan vælge at afholde koncerter med musik inden for andre genrer, så længe det tjener foreningens overordnede formål.
3. De koncerter, foreningen afholder, er åbne for offentligheden, normalt mod betaling af entre, hvis størrelse fastlægges af bestyrelsen.

Medlemskab
4. Medlemskab opnås ved indbetaling af det gældende kontingent.
5. Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen. Normalkontingent omfatter et helt kalenderår og giver reduktion i billetprisen til foreningens koncertarrangementer. – Ved indmeldelse i løbet af første halvdel af kalenderåret betales fuldt kontingent. Ved indmeldelse i løbet af anden halvdel af kalenderåret betales et halvt kontingent – Der gives moderation for ægtefælles eller samlevers medlemskab.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de foreningen påhvilende forpligtelser.

Generalforsamling
6. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
7. Ordinær generalforsamling afholdes i marts måned. – Medlemmerne skal indkaldes ved e-mail samt annoncering med mindst 10 dages varsel. – Indkaldelsen skal indeholde oplysning om mødested og tidspunkt samt en dagsorden.
Der kan indkaldes til ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen beslutter det, eller hvis mindst 20 medlemmer skriftligt anmoder herom. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at begæring herom er fremsat.
8. Emner og forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.
9. Generalforsamlingen, der ledes af en dirigent valgt af forsamlingen, afvikles efter følgende dagsorden.
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab
4) Forslag fra bestyrelse og medlemmer
5) Bestyrelsens skitse til sæsonplan.
6) Fastlæggelse af kontingent.
7) Valg: bestyrelsen består af 7 medlemmer og konstituerer sig selv
a) 3 vælges i ulige år og 4 i lige år.
b) Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter
c) 1 revisor
d) 1 revisorsuppleant
8) Eventuelt
Sekretæren udarbejder referat af generalforsamlingen, der skal godkendes af dirigenten senest 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse.
10. Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, der har indbetalt kontingent inden generalforsamlingens afholdelse.
Beslutning om vedtægtsændringer kræver, at mindst 3/4 af de tilstedeværende stemmeberettigede medlemmer stemmer for.
Beslutning om foreningens opløsning kræver mindst 2/3 af foreningens medlemmer stemmer for det, eller at mindst 3/4 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for det på en ekstraordinær generalforsamling.
Ethvert stemmeberettiget medlem kan begære skriftlig afstemning.

Foreningens ledelse
11. Foreningens daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der består af formanden og 6 bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 2 år. Genvalg kan finde sted.
12. Bestyrelsen vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær blandt bestyrelsens medlemmer.
13. Bliver et medlem af bestyrelsen nødt til at udtræde inden funktionsperiodens udløb, indtræder førstesuppleanten i bestyrelsen. – Tilsvarende indtræder revisorsuppleanten, hvis den valgte får forfald.
14. Bestyrelsesmøde afholdes efter behov på foranledning af formanden eller på begæring af mindst tre bestyrelsesmedlemmer. – Bestyrelsesmøder skal søges afholdt på et tidspunkt, hvor alle medlemmer har mulighed for at deltage.
Formanden drager omsorg for, at sager til behandling er tilstrækkeligt belyst. Beslutninger kræver simpelt flertal.
15. Referat af bestyrelsesmøder skal udarbejdes af sekretæren og godkendes af bestyrelsen senest på det efterfølgende bestyrelsesmøde.
16. Kassereren fører foreningens regnskab og kan, i samråd med formanden, disponere over foreningens kassebeholdning og indestående i pengeinstitutter. Kassereren opkræver medlemskontingent og fører medlemsfortegnelsen.
17. Foreningens regnskab løber fra den 01. jan. til den 31. dec.
Regnskabet afleveres til revisor senest 3 uger før generalforsamlingens afholdelse og skal foreligge i skriftligt form ved generalforsamlingen.
18. I tilfælde af foreningens opløsning overdrages foreningens evt. formue og ejendele til formål jævnfør §2.

Klassisk Christiansfeld er stiftet den 19. marts 2012.
Vedtægterne er senest ændret den 24. marts 2015.